Support
lanpo-sangkapan
08-6520-1320, 08-19371509 ที่ร้าน 0-2224-9842. 0-2224-9010.
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
nuntiya2501@gmail.com | 10-05-2015 | Hits  1180
ปลัดขิก,อ้ายขิกหรือขุนเพ็ดก็เรียก ใช้เป็นเครื่องลางของขลัง เด่นในทางคงกะพันกันเขี้ยวงาและเมตตาค้าขาย ไม่มีข้อห้ามยุ่งยากในการใช้ ตััดปัญหาเรื่องความเชื่อที่ว่าของจะเสื่อมเพราะความพลั้งเผลอไปอยู่ในที่อโคจรที่ไม่เหมาะไม่ควร วิธีใช้ ใช้ผูกติดเอวผู้ใหญ่หรือผูกห้อยคอเด็กเพื่อป้องกันภัยอันตรายต่างๆหรือวางไว้ในที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ขยันขันแข็งทำให้ค้าขายมีคนอุดหนุนกิจการมากขึ้น การค้ามีกำไรร่ำรวยเงินทอง
nuntiya2501@gmail.com | 23-04-2014 | Hits  1761
พุทธภาษิต(Buddhist proverb) ตามพจนานุกรม แปลว่าภาษิตทางศาสนาพุทธ ซึ่งไม่เฉพาะแต่ที่พระพุทธเจ้าตรัส เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความหมายดีๆในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีอยู่มากมาย ได้แก่ อกฺโก ชิเน โกธํ (อ่านว่าอักโก ชิเน โกธัง) แปลว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ การเอาชนะในที่นี้หมายถึงการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับโดยไม่ใช้กำลังบังคับ ในขณะที่โกรธอยู่ ซึ่งต้องอาศัยความอดทน จิตใจที่เยือกเย็น พยายามทำความเข้าใจ จึงจะสำเร็จ แต่หากใช้ความรุนแรงก็จะยิ่งโกรธมากขึ้น และจะไม่ยอมรับเหตุผล หรือคำชี้แจงทำความเข้าใจใดๆซึ่งเท่า...
zine_lp@hotmail.com | 03-03-2014 | Hits  1466
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
nobphon | 19-12-2013 | Hits  2143
โลกียธรรม และ โลกุตระธรรม กล่าวถึงโลกียธรรมกันก่อน โลกียธรรม บางครั้งก็เรียกกันว่าโลกียกรรม ซึ่งก็จะเป็นอันเดียวกัน คืือจะกล่าวถึงเรื่องของธรรมที่เกี่ยวเนื่องกันด้วยโลกียวิสัย อัตตวิสัย การมีตัวมีตนที่เป็นที่ตั้งแห่งธรรมนั้น ซึ่งก็จะมีตัวตนอยู่ในการกระทำกรรมต่างๆ เป็นธรรมที่เกี่ยวเนื่องไปด้วยสังสารวัฏ เมื่อจะกล่าวให้เข้าใจง่ายนั้นก็คือ โลกียธรรมจะเป็นธรรมที่เป็นผลที่เกิดมาจากอัตตาการมีตัวตนเป็นผู้กระทำ ซึ่งก็คือเป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับโลกนั่นเอง มากล่าวถึงโลกุตรธรรมกันบ้าง โลกุตรธรรม กล่าวได้ว่า...
zine_lp@hotmail.com | 18-10-2013 | Hits  1331
การแผ่เมตตาเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งของชาวพุทธ เมื่อตั้งใจปฏิบัติจิตใจจะสดชื่น มีความปิติยินดี จะทำที่ใดก็ได้ เวลาใดก็ได้ มีวิธีปฏิบัติดังนี้ ถ้านั่ง นั่งให้เรียบร้อยแล้วประนมมือ หรือจะวางมือซ้อนบนตักก็ได้ ถ้ายืน ให้มือวางคว่ำทับกัน (มือไหนทับมือไหนก็ได้ หลับตาหรือไม่ก็ได้) ทำใจให้สงบ(เพราะความสำคัญของการเจริญเมตตาอยู่ที่การเจริญจิตใจให้คิดไปตามถ้อยคำที่เราแผ่ออกมา) แบบคำแผ่เมตตา(แผ่ออกเสียงเหมือนเสียงพูดธรรมดา) สพฺเพ สพฺตา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื...
zine_lp@hotmail.com | 01-09-2013 | Hits  2203
สมณศักดิ์ของพระสงฆ์ คือ ยศหรือบรรดาศักดิ์ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานแก่พระสงฆ์ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎก ทำคุณงามความดีแก่สังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจแก่พระสงฆ์ ให้ดำรงมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาติ ศาสนาและเป็นกำลังในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป สัณนิษฐานว่ามีมาแต่ก่อนสุโขทัยเป็นราชธานีคือก่อนการรับเอาลัทธิลังกาวงศ์จากประเทศศรีลังกาจะเข้ามาเสียอีก จากนั้นเริ่มนิยมภายหลังรับเอาลัทธิลังกาวง...
taining123 | 04-07-2013 | Hits  3421
วิธีดูแลทำความสะอาดเครื่องทองเหลือง ทำความสะอาดเครื่องทองเหลืองให้เงาวับด้วยวิธีง่ายๆ เครื่องทองเหลือง เป็นโลหะผสมจากสังกะสีและทองแดง ทองเหลืองบางชนิดถูกเรียกว่าสำริด เพราะมีความคล้ายกัน เชื่อกันว่าทองเหลืองเคยเป็นโลหะแข็งแรงที่สุดในยุคสำริด ทองเหลืองมีสีเหลืองลักษณะบางส่วนคล้ายทองคำ มีความต้านทานการขึ้นสนิมได้ดีพอสมควรจึงนิยมนำมาทำเครื่องประดับตกแต่งบ้าน การดูแลทำความสะอาดด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. 1.ใช้น้ำยาขัดทองเหลือง ทาให้ทั่วเครื่องทองเหลืองแล้วใช้ผ้าขัดแรงๆให้ขึ้นเงา 2. 2.ถ้ามีสนิทมากให้ใช้กร...
zine_lp@hotmail.com | 13-03-2013 | Hits  1728
ชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชนหมายถึงคนที่ยอมรับศาสนาพุททธเป็นศาสนาประจำชีวิต เต็มใจปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ยินดีปฏิบัติตามหลักธรรม คือไม่ทำความชั่ว ทำแต่ความดี และทำใจให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลส ด้วยการบำเพ็ญบุญทางพระพุทธศาสนาเช่นรักษาศีล ให้ทาน และเจริญภาวนาหมั่นฝึกอบรมกาย วาจา ใจให้สะอาด สงบนิ่งและพ้นจากความเศร้าหมองต่างๆ พึงปฏิบัติตนให้เป็นผู้รู้ ผู้ฉลาด ตื่นตัวอยู่เสมอไม่มัวเมาลุ่มหลงไปตามกระแสกิเลส ไม่งมงายและวางตนด้วยความไม่ประมาท เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว ท่านคิดว่าเป็นชาวพุทธที่แท้หรือไม่
zine_lp@hotmail.com | 15-02-2013 | Hits  7017
โต๊ะบูชาคือกลุ่มหรือหมู่ของโต๊ะที่ชาวพุทธมีไว้เพื่อตั้งสิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะเช่น พระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ เทวรูป หรือรููปของบรรพบุรุษเป็นต้น และมีเครื่องบูชาเพื่อแสดงออกถึงความเคารพและกตัญญูของผู้สักการะต่อสิ่งนั้นๆ ประวัติความเป็นมา การจัดโต๊ะหมู่บูชาเป็นวัฒนธรรมประจำชาติไทยมานานแล้ว สันนิษฐานจากหลักฐาน จดหมายเหตุรัชกาลที่3 เริ่มมีการจัดเป็นครั้งแรกในงานฉลองวัดโพธิ์หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อปีพ.ศ.2391 ต่อมาในรัชกาลที่4ได้จัดให้มีการประกวดโต๊ะหมู่บูชาแบบต่างๆในวัดพระศรีรัตนศาสดา...
1
Tel: 08-6520-1320, 08-19371509 ที่ร้าน 0-2224-9842. 0-2224-9010. | Email: nuntiya2501@gmail.comหรือทาง facebook ลานโพธิ์-Lanpo