Support
lanpo-sangkapan
08-6520-1320, 08-19371509 ที่ร้าน 0-2224-9842. 0-2224-9010.
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ทำอย่างไรเมื่อไปวัด

วันที่: 11-09-2013

              1.แต่งกายสุภาพ  ผู้หญิงไม่ควรนุ่งสั้นชะเวิกชะวาก  ผ่าหน้าเปิดหลัง ไม่ควรใส่น้ำหอมจนฟุ้งทำให้ผู้ได้กลิ่นเกิดความฟุ้งซ่าน  ฝ่ายชายก็ไม่ควรใช้น้ำมันใส่ผมมากเกินจนเป็นที่รบกวนผู้อื่น  ไม่ใส่เครื่องประดับเพื่ออวดความมั่งมี  วัดไม่ใช่เวทีประกวดความงาม ทั้งไม่ใช่สถานที่พลอดรัก  สิ่งใดที่จะก่อให้เกิดกิเลสควรละเว้น

               2.การนำเด็กไปวัด  เป็นสิ่งดีเพราะเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้ใกล้ชิดศาสนา  แต่ก็ไม่ควรนำเด็กอ่อนไปเพราะอาจก่อความรำคาญรบกวนผู้อื่น  สำหรับเด็กซนชอบทำลายข้าวของหรือรังแกผู้อื่นควรดูแลอย่างใกล้ชิด

               3.พนักงานขับรถหรือคนรับใช้  ควรให้เขาได้ร่วมทำกุศลด้วย  แต่ต้องดูแลการแต่งกายให้ดูเรียบร้อย  ไม่ควรเปิดวิทยุฟังในรถรบกวนผู้อื่นขณะประกอบศาสนกิจ  การจอดรถก็ควรให้เป็นระเบียบ  ไม่ควรใช้แตรหรือเร่งเครื่องในวัด

                4.การปฏิบัติตนในเขตวัด  ควรสำรวมกายวาจา   งดการคะนองสูบบุหรี่หรือสิ่งเสพติดอื่นๆ  ถ้าเป็นการประกอบพิธีที่เปล่งเสียง ควรเปล่งเสียงดังชัดเจนโดยพร้อมเพรียงกันเพราะก่อให้เกิดปิติ  หากไม่พอใจการกระทำของคนบางคน  หรือขุ่นมัวกับเรื่องบางอย่างเช่นร้อน  หิวก็จงพยายามอดทนเพื่อเพิ่มบารมีขันติให้แก่ตนเอง

(คัดลอกจากหนังสือ"มารยาทชาวพุทธ" เขียนโดยสมทรง  ปุญญฤทธิ์)

Tel: 08-6520-1320, 08-19371509 ที่ร้าน 0-2224-9842. 0-2224-9010. | Email: nuntiya2501@gmail.comหรือทาง facebook ลานโพธิ์-Lanpo