Support
lanpo-sangkapan
08-6520-1320, 08-19371509 ที่ร้าน 0-2224-9842. 0-2224-9010.
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การกรวดน้ำและการอนุโมทนา

วันที่: 05-10-2013

การกรวดน้ำคือการกระทำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว   การกรวดน้ำใช้ได้ทั้งงานมงคลและอวมงคล

มีวิธีปฏิบัติดังนี้

1.น้ำที่ใช้กรวดน้ำต้องไมมีสิ่งเจือปนเป็นน้ำบริสุทธิ์

2.ใช้ภาชนะสำหรับกรวดน้ำโดยเฉพาะ  ถ้าไม่มีอาจใช้แก้วน้ำหรือขันน้ำ

3.การกรวดน้ำกระทำหลังถวายภัตตาหารเพลหรือเครื่องไทยธรรมแล้ว  เมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานเริ่มสวดว่า"ยถา วาริวหา....."เจ้าภาพก็เริ่มหลั่งน้ำอุทิศส่วนกุศล  ควรนั่งพับเพียบจับที่กรวดน้ำด้วยมือทั้งสอง แล้วรินน้ำให้ไหลลงเป็นสายไม่นิยมใช้มือรองรับสายน้ำนั้น  แต่ถ้าภาชนะนั้นปากกว้างเช่นเป็นแก้วหรือขันน้ำให้ใช้นิ้วชี้ซ้ายแตะภาชนะให้น้ำไหลลงเป็นสายทีละน้อยไม่ขาดตอน  พึงสำรวมใจอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับสั้นๆว่า "อิทํ เม ญาตีนํ โหตุ สุขิตา โหนฺตุ ญาตโญ"หรือจะใช้บทที่เริ่มด้วย"อิมินา ปุญญกมฺเมน"  หรือบทที่เริ่มด้วย "ยงฺกิญจิ กุสลกมฺมํ"ก็ได้  ถ้าจำบาลีไม่ได้ก็กรวดน้ำเป็นคำไทยก็ได้  นอกจากตั้งใจให้ญาติเป็นส่วนรวมแล้วยังนิยมอุทิศระบุชื่อ นามสกุลของผู้ล่วงลับอีกด้วย

การอนุโมทนา

เมื่อพระสวดบทกรวดน้ำแล้ว  ก็จะสวดบทอนุโมทนาต่อไปว่า"สัพพีติโย...."ก็ให้ผู้กรวดน้ำรินน้ำที่กรวดลงในภาชนะให้หมด แล้วประนมมือรับอนุโมทนาจนจบ  การรินน้ำไปเรื่อยๆจนพระสวดจบถึงอายุ วัณโณ สุขัง พลัง นับว่าไม่ถูก   พึงทราบว่าบท "ยถา"คือกรวดน้ำให้ผี ส่วน"สัพพี"เป็นบทให้พรคนเป็น  พอพระสัพพีจึงควรประนมมือรับพร   ทั้งนี้คำสวดอนุโมทนาที่ว่า     "สพฺพีตีโย วิวชฺชนฺตุ....ไปจนถึงอายุ วณฺณ   สุขํ พลํ"  แปลว่า ขอให้ความจัญไรทั้งปวงจงหายไป  โรคทั้งปวงจงพินาศ  อันตรายทั้งปวงจงอย่ามีแก่ท่าน (ขอท่าน) จงเป็นสุขมีอายุยืน พรทั้ง4ประการคือ อายุยืน ผิวพรรณงาน มีความสุข มีพลังกาย-ใจแข็งแรง ย่อมมีแก่ผู้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจเมื่อพระสวดจบแล้วจึงนำน้ำที่กรวดอุทิศส่วนกุศลไปเทลงที่พื้นดิน  โดยเทรดต้นไม้ที่นอกอาคารเรือน อย่าเทลงในที่สกปรก เพราะน้ำที่กรวดนั้นแสดงถึงใจอันบริสุทธิ์ของผู้กรวดน้ำที่มีต่อผู้ล่วงลับไปแล้วนั่นเอง

จากหนังสือ"มารยาทชาวพุทธ"โดยสมทรง ปุญญฤทธิ์

Tel: 08-6520-1320, 08-19371509 ที่ร้าน 0-2224-9842. 0-2224-9010. | Email: nuntiya2501@gmail.comหรือทาง facebook ลานโพธิ์-Lanpo